banner-il
ยินดีต้อนรับ 10 เมษายน 2563
         สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศ ( Information Literacy ) ให้แก่อาจารย์ นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ และสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และประกอบผลงานวิชาการ ต่อไป นอกจากนี้หากอาจารย์ นิสิต หรือบุคลากร ต้องการระบุวัน เวลาในการอบรมด้วยตนเอง สามารถติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและ ช่วยค้นคว้าชั้น 2 หรือ สมัครออนไลน์ได้ทันทีโดยการคลิกที่หัวข้อที่สนใจด้านล่าง

ตารางอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563
Monday
(วันจันทร์)
Library Tour (09.00 - 09.50 น.) การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก Web Opac
(13.30 - 14.00 น.)
การสืบค้น E-Book (14.00 - 15.30 น.)
Tuesday
(วันอังคาร)
การสืบค้นฐานข้อมูล Online Database
(09.00 - 10.30 น.)
การคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ฯ
(13.00 - 15.00 น.)
การสืบค้นฯ Web OPAC (14.30 - 16.00 น.)
Wednesday
(วันพุธ)
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก Web OPAC
(09.00 - 10.30 น.)
การสืบค้น E-Book (13.00 - 14.30 น.) การสืบค้นงานวิจัย Thesis/Research
(14.30 - 16.00 น.)
Thursday
(วันพฤหัสบดี)
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาด Web OPAC (09.00 - 10.30 น.) Online Database (14.00 - 16.00 น.) EndNote/Mendelay (13.00 - 15.00 น.)
Friday
(วันศุกร์)
การจัดการบรรณานุกรมด้วย EndNote/Mendelay
(09.00 - 11.00 น.)
การคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์
(13.00 - 16.00 น.)
กรุณาคลิกที่หัวข้อที่ท่านต้องการเพื่อลงชื่ออบรม

บันทึกข้อมูลผู้เคยส่งข้อมูลขอเข้าร่วมอบรมแล้ว