ลำดับที่ รายชื่อผู้ลงทะเบียน รายการ (Training Course) วัน - เวลา สถานะ
143   รัฐธณาพร แปลงกลาง TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 15 ธันวาคม 2564 พุธ 14.30-16.00 น.  รออนุมัติ
142 ปุณยภา เถื่อนใย TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 8 ธันวาคม 2564 พุธ 14.30-16.00 น.  รออนุมัติ
141   นางสาวสุวนันท์ หลงชิน TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 8 ธันวาคม 2564 พุธ 14.30-16.00 น.  รออนุมัติ
140 นางสาวภัทธิรา สุมาลี TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 8 ธันวาคม 2564 พุธ 14.30-16.00 น.  รออนุมัติ
139 นางสาวภัทธิรา สุมาลี TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 8 ธันวาคม 2564 พุธ 14.30-16.00 น.  รออนุมัติ
138   นางสาวอมรรัตน์ กระแสโท TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 8 ธันวาคม 2564 พุธ 14.30-16.00 น.  รออนุมัติ
137   พระมหาจารุวัฒน์ สุพิบาล TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 8 ธันวาคม 2564 พุธ 14.30-16.00 น.  รออนุมัติ
136 พระมหาจารุวัฒน์ สุพิบาล TC002 การสืบค้นสารสนเทศจาก (Web OPAC) 3 ธันวาคม 2564 วันจันทร์ 13.30-15.00 น.  รออนุมัติ
135 สุทธิวรรณ  มั่นพลศรี TC005 การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote) 2 ธันวาคม 2564 พฤหัส 13.00-15.00 น.  อนุมัติ
134 รัฐธณาพร แปลงกลาง TC004 การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) 3 ธันวาคม 2564 พุธ 14.30-16.00 น.  อนุมัติ