ฐานข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นฐานข้อมูลการฝึกประสบการวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานห้องสมุด ของนิสิตนักศึกษาตลอดจนบุคลากรจากสถาบันต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ ที่เข้ามาฝึกประสบการวิชาชีพ ณ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


เลือกดูข้อมูลตามตัวกรองด้านล่าง ....
ค้นหาทั้งหมด
ลำดับที่ รูปภาพ รายละเอียด ปีการศึกษาที่ฝึกงาน
  Loading...