บริการรวบรวมบรรณานุกรม (Bibliography Service)

      บริการช่วยรวบรวมรายการข้อมูลบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตามหัวข้อวิจัยของผู้รับบริการ จากฐานข้อมูลห้องสมุด Web OPAC หรือฐานออนไลน์ต่าง ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลออนไลน์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการชี้แนะแหล่งข้อมูลที่ให้บริการเอกสารฉบับเต็มที่ผู้รับบริการจะเข้าถึงต่อไป

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (Please provide the information in the given space.)

เช่น หัวเรื่อง (Subject) หรือคำสำคัญ (Keyword) หรือชื่อวิจัยของท่าน (Title)