บริการตรวจสอบคุณภาพวารสาร (Journal Quality Service)

     เป็นบริการช่วยตรวจสอบคุณภาพวารสาร ซึ่งประกอบด้วย impact factor ,Journal Quartile h-index SNIP ฯลฯ จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ TCI (Thai Journal Citation Index-TCI),Web of Science Scopus, SCImago ฯลฯ

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (Please provide the information in the given space.)

Journal needed for Quality evaluation (can specift more then 1 title)