บริการ Research Support Specialist

     บริการช่วยสืบค้นสารสนเทศตามชื่อเรื่องที่ผู้ใช้บริการต้องการจากฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ ฐานข้อมูล e-book ฐานข้อมูล e-Journal โดยจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม (full text) ให้กับผู้ใช้บริการผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือ ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เช่น LINE, Facebook

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (Please provide the information in the given space.)